مصاحبه مهندس منصور فهمی در برنامه عصر تلاش از شبکه اول سیما (سال۱۳۸۱)

مصاحبه مهندس منصور فهمی در برنامه سلول خاکستری شبکه رادیویی جوان (سال ۱۳۹۰)